Testify Ministries

Op 30 mei 2016 is Stichting Testify Ministries opgericht. Als band willen we het Goede Nieuws, het Evangelie van Jezus, verkondigen. Het is ons hartsverlangen om te getuigen van Gods grote daden, van Zijn liefde en van Zijn Zoon, Jezus Christus. Dat doen we o.a. door evenementen zelf te organiseren en/of mee te werken aan evenementen en diensten van andere organisatoren. Met het organiseren van evenementen is geld gemoeid en voor onze medewerking aan andere evenementen vragen we een vergoeding. Het is goed om onze doelstellingen vast te leggen en om de geldstromen op een juiste manier te beheren. Daarom hebben we ervoor gekozen om onze bediening onder te brengen in een officiële stichting.

Het is hierbij goed om te vermelden dat de bandleden geen inkomen of winst halen uit hun bediening. Alle gelden die ontvangen en gedoneerd worden, worden ingezet om de doelstelling van de stichting te realiseren. Hieronder zetten we onze doelstelling nog even duidelijk uiteen:

1. De stichting heeft ten doel:
het uitdragen en verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus aan iedereen die daar open voor staat.

2. De stichting tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen, zoals:
- het regelmatig organiseren van (muzikale) evenementen / (zang)diensten;
- eenvoudige maar heldere Evangelieverkondiging waardoor bezoekers worden gesterkt en
bemoedigd in hun geloof en/of worden aangemoedigd om voor het eerst of opnieuw tot God te komen;
- Evangelie verkondiging door het inzetten van muzikaal talent in de ruimste zin van het woord

- het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover dat
voor de stichting nuttig kan zijn;
- alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn.

3. De stichting beoogt niet het behalen van winst.

4. De stichting heeft niet ten doel het doen van uitkering(en) aan haar oprichter(s) en/of aan haar
bestuurder(s) en/of aan eventuele medewerkende(n) en/of aan een of meer anderen, die van een
orgaan van de stichting deel uitmaken of bij de stichting enig belang hebben.

Het is Gods liefde die ons dringt en we willen tevens om gehoor geven aan de opdracht die God ons geeft in Zijn Woord.

Psalm 96:2-4a
“Zing voor de Heer, prijs Zijn naam, verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt. Maak aan alle volken Zijn majesteit bekend, aan alle naties Zijn wonderdaden. Groot is de Heer, Hem komt alle lof toe.”

Markus 16:15
“En Hij (Jezus) zei tegen hen: Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.”

Neem voor meer informatie over de stichting gerust contact met ons op.

Logo STM